การสอบ ก.พ. ปี 2564 ในส่วนของวิชา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะประกอบด้วย อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล

วิชา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นามธรรม จะประกอบด้วย เงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา อุปมาอุปไมย

และวิชา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา จะเกี่ยวกับ การใช้ภาษา

เริ่มเรียนตอนนี้!

฿499

วิชาคณิตศาสตร์ + วิชาภาษาไทย

ติวสอบ ก.พ. ออนไลน์ เรียนได้ไม่จำกัด 1 ปีเต็ม

฿1,099 เรียน ก.พ. ออนไลน์

ครบ 4 วิชา


ติดต่อสมัครเรียนทาง Line คลิกที่นี่


รายละเอียดเนื้อหา

  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : อนุกรม
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : โจทย์คณิตศาสตร์
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์ข้อมูล
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : โอเปอร์เรต
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : การสรุปความจากสัญลักษณ์
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : การสรุปความจากภาษา
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : สดมภ์
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : อุปมาอุปไมย
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา : การใช้ภาษา
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา : การเรียงประโยค
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา : ความเข้าใจภาษา
Available in days
days after you enroll
แพ็ค 4 วิชา ราคา 1,099 บาท
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 • พ.ร.ฎ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
 • ป.อ.2499 (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
 • พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม 2562
 • ตะลุยข้อสอบท้ายบท