วิชา ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 • พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 • ประมวลกฎหมายอาญา 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 • พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
 • พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

เริ่มเรียนตอนนี้!

฿399

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ติวสอบ ก.พ. ออนไลน์ เรียนได้ไม่จำกัด 1 ปีเต็ม

฿1,099 เรียน ก.พ. ออนไลน์

ครบ 4 วิชา


ติดต่อสมัครเรียนทาง Line คลิกที่นี่

รายละเอียดเนื้อหา

  กรอบแนวข้อสอบ
Available in days
days after you enroll
  สรุปเรื่องที่น่าสนใจและออกข้อสอบบ่อย
Available in days
days after you enroll
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
Available in days
days after you enroll
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
Available in days
days after you enroll
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
Available in days
days after you enroll
  ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
Available in days
days after you enroll
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
Available in days
days after you enroll
  พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
Available in days
days after you enroll
  ตะลุยข้อสอบ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
Available in days
days after you enroll
  เนื้อหากฎหมายเพิ่มเติม สำหรับสอบภาค ข
Available in days
days after you enroll
แพ็ค 4 วิชา ราคา 1,099 บาท
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย
 • อนุกรม
 • คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • โอเปอร์เรต
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
 • ตรรกศาสตร์
 • สดมภ์
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • เงื่อนไขภาษา
 • อุปมาอุปไมย
 • การใช้ภาษา
 • การเรียงประโยค