ในการสอบ ก.ท.ม. ภาค ก ปี 2563 ในส่วนของ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป จะประกอบด้วย

  • ด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณต่าง ๆ 
  • ด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือ แบบจําลองต่าง ๆ
  • ด้านภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ การสรุปความ ตีความ และการใช้ภาษา การเลือกใช้คํา หรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ


ในส่วน วิชาภาษาอังกฤษ จะทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจใน สาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

฿499 โปรโมชั่น ติว ก.ท.ม. ภาค ก ออนไลน์ ครบ 3 วิชา


ติดต่อสมัครเรียนทาง Line คลิกที่นี่


รายละเอียดเนื้อหา

  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : อนุกรม
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : โจทย์คณิตศาสตร์
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์ข้อมูล
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : โอเปอร์เรต
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : การสรุปความจากสัญลักษณ์
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : การสรุปความจากภาษา
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : สดมภ์
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : ตรรกศาสตร์
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : อุปมาอุปไมย
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา : การใช้ภาษา
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา : การเรียงประโยค
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา : ความเข้าใจภาษา
Available in days
days after you enroll
  Conversation
Available in days
days after you enroll
  Vocabulary
Available in days
days after you enroll
  Structure/Grammar
Available in days
days after you enroll
  Reading
Available in days
days after you enroll

เริ่มเรียนตอนนี้!

฿499

วิชาคณิตศาสตร์ + วิชาภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ

ติวสอบ ก.ท.ม. ภาค ก ออนไลน์ เรียนได้ไม่จำกัด 1 ปีเต็ม